Договор оферты и оплата
Пожалуйста, прочтите договор оферты и оплатите услуги подбора продуктивного персонала


Внимание! Оплачивая предоплату вы соглашаетесь со всеми условиями договора оферты.
Перейти к договору
Договір публічної оферти про надання послуг
Договір-оферта на надання послуг (далі по тексту - Договір) являє собою відкриту пропозицію (Оферту) і регулює відносини між Фізичною особою-підприємцем Богданов Станіслав Ігорович (далі за текстом - Виконавець), що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, № 2 480 000 0000 069436 від 27.10.2006 р., з одного боку, і Користувачем (далі також іменований - Замовник), з іншого боку, разом іменовані «Сторони».

1. Загальні положення.
1.1. Договір-оферта (далі - Договір) є публічною офертою.
1.2. Сторонами Договору є Виконавець, з одного боку, і Замовник, з іншого боку, надалі окремо - Сторона, а разом - Сторони.
1.3. Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України (далі - ЦК України) даний
Документ, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов'язковим до виконання для Виконавця. Оплата Замовником послуг Виконавця є повним і беззастережним акцептом.
1.4. Платні послуги згідно цього Договору надаються Виконавцем для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.

2. Предмет договору.
2.1. За договором про надання послуг з підбору персоналу одна сторона (Виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (Замовника) надати інформаційно-консультаційні послуги з вивчення ринку праці, цільового пошуку, оцінки та підбору персоналу на посади відповідно до вимог Замовника (надалі – Послуги), а Замовник зобов'язується оплатити Виконавцеві надані Послуги відповідно до умов цього Договору.
2.2. Послуги надаються Виконавцем в порядку, що визначений в Додатку №1 до Договору, що є невід'ємною частиною Договору.
2.3. Опис вакансії, вимоги до кандидата, інша інформація, необхідна Виконавцю для належного виконання Послуг за цим Договором, надаються Замовником Виконавцю шляхом заповнення Бланку замовлення персоналу (далі – Бланк), форма якого викладена в Додатку №2 до Договору, що є невід'ємною його частиною.
2.4. Щодо підбору кандидата на кожну окрему вакантну посаду або декількох вакантних посад Сторони підписують Додаткову угоду до Договору, у якій визначається вакантна посада (посади, кількість працівників, вартість послуг та порядок їх оплати).

3. Права та обов`язки сторін.
3.1. Виконавець має право:
3.1.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги.
3.1.2. Отримувати інформацію та документи від Замовника, необхідні для надання Послуг.
3.1.3. Вчиняти інші дії, передбачені законодавством України, в яких виникне необхідність для надання Послуг.
3.1.4. Виконавець має право призупинити надання Послуг у випадках відсутності оплати Послуг, відмови Замовника приймати від Виконавця Послуги, що надаються в порядку визначеному Договором, несвоєчасного проведення співбесід та у інших випадках неналежного виконання Замовником обов'язків, передбачених п. п. 3.4.1.-3.4.8. Договору.
3.1.5. На відшкодування відповідно до чинного законодавства України та Договору завданих йому збитків.
3.1.6. У разі, якщо Замовник не повідомить Виконавця про кандидатів, яких він раніше розглядав на посади, зазначені у Бланку, відповідно до п. 3.3.3. Договору, Виконавець має право розпочати надання Послуг, залучаючи таких кандидатів до процесу підбору персоналу, відповідно до умов і положень Договору. Послуги, надані Виконавцем щодо такого кандидата підлягають оплаті в повному обсязі в разі його працевлаштування Замовником.
3.1.7. Якщо 3-5 фахівців надані, а Замовник не зміг визначитися з вибором, або всі кандидати не захотіли працювати в даному підприємстві після зустрічі з роботодавцем, то Виконавець зупиняє підбір і вважає виконаною свою частину договору.
3.2. Виконавець зобов'язується:
3.2.1. Здійснити підбір кандидатів на вакансію згідно із Бланком, який є невід'ємною частиною Договору. Строк підбору персоналу складає 30-45 робочих днів, чи раніше, якщо Замовнику підійде кандидат.
3.2.2. Протягом 30 днів з моменту оплати, Виконавець надає 3-5 кандидатів, відповідних заявці.
3.2.3. У разі необхідності надавати допомогу Замовникові у підготовці опису посадових обов'язків за відповідними вакансіями.
3.2.4. Самостійно проводити попередні співбесіди з кандидатами. Кількість кандидатів і порядок проведення з ними попередніх співбесід визначаються Виконавцем.
3.2.5. Надавати Замовникові стосовно кожного рекомендованого кандидата, що повністю відповідає всім вимогам, зазначеним у Бланку, всю необхідну інформацію, включаючи професійні й біографічні дані у вигляді резюме.
3.2.6. Не надавати третім особам інформацію, отриману від Замовника без його попередньої письмової згоди.
3.2.7. Здійснити одноразову безоплатну гарантійну заміну кандидата протягом 60 календарних днів з моменту його прийняття на роботу або укладення договору (у тому числі, але не виключно, договору підряду, договору надання послуг, стажування, тощо) з ним, якщо в цей період за своїм рішенням або за рішенням Замовника кандидат звільнився з місця роботи.
Така заміна не виконується, у разі:
3.2.7.1. Якщо звільнення кандидата виявилось наслідком фактичного погіршення умов праці з боку Замовника в порівнянні з вказаними ним у Бланку, дізнавшись про які, раніше кандидат не прийняв би пропозиції.
3.2.7.2. Якщо Замовник не надає передбачені в Бланку умови роботи кандидата.
3.2.8. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов'язань згідно з Договором, терміново, але не пізніше 3 (трьох) календарних днів з для виникнення таких обставин, письмово повідомити про це Замовника.
3.2.9. Скласти та передати Замовнику Акт приймання – передачі наданих Послуг.
Далее
Check
Далее
3.3. Замовник має право:
3.3.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Виконавця, нагляд і контроль за ходом (строками), якістю, обсягами надання Послуг.
3.3.2. Вимагати здійснення одноразової безоплатної гарантійної заміни кандидата протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з моменту прийняття на роботу, якщо в цей період за своїм рішенням або за рішенням Замовника кандидат звільнився з місця роботи.
3.3.3. Замовник, за запитом Виконавця, може повідомити Виконавця про всіх кандидатів, раніше розглянутих на позицію, зазначену в Бланку.
3.3.4. Вносити зміни та доповнення до завдань, які суттєво не впливають на вартість Послуг, порядок розрахунків та гарантійних зобов'язань протягом трьох робочих днів з моменту подачі Виконавцю заповнених Бланків. У разі зміни вимог до кандидата під час пошуку та підбору персоналу, Виконавець має право внести зміни у вартість Послуги, а також в порядок розрахунків та гарантійних зобов'язань, за згодою Замовника.
3.3.5. Замовник має право з цих 3-5 кандидатів взяти собі більше, ніж одного. У такому випадку Замовник оплачує кожного кандидата за стандартними розцінками.
3.3.6. Якщо Виконавець не надасть жодного кандидата - роботодавець має право вимагати свій завдаток назад, і агенство повертає його в повному розмірі. Можуть бути обумовлені нові терміни на складних вакансіях.

3.4. Замовник зобов'язаний:
3.4.1. Здійснити замовлення шляхом детального заповнення Бланку, який після підписання стає невід'ємною частиною Договору. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної в Бланку.
3.4.2. Приймати від Виконавця Послуги, що надаються згідно з Договором.
3.4.3. Надати в розпорядження Виконавця необхідну інформацію щодо спеціальності, кваліфікації, характеру роботи, передбачуваного посадового окладу і системи заохочень і пільг щодо посади, на яку здійснюється підбір кандидатів.
3.4.4. Надавати інформацію щодо кандидатів, яких він розглядає окремо від нас, щоб не було дублювання, а також сповіщати про стажування зовнішніх кандидатів в організації.
3.4.5. Протягом 1 робочого дня прийняти рішення відносно наданих Виконавцем для розгляду резюме кандидатів, сповістити Виконавця про своє рішення. У разі позитивного рішення призначити час і місце проведення співбесіди.
3.4.6. Провести співбесіду з кандидатами, які пройшли попередній підбір і сповістити Виконавця про своє рішення протягом трьох робочих днів.
3.4.7. Протягом 1 робочого дня після ухвалення рішення про прийом на роботу фахівця, підібраного Виконавцем, сповістити про це Виконавця.
3.4.8. Замовник повинен обрати собі з усіх кандидатів - одного. У перші три дні з дня виходу його на роботу роботодавець повинен оплатити інші 70% фрахту вакансії.
3.4.9. Кандидати, що були надані Виконавцем, але не підійшли відбір у Замовника, Замовник не має право приймати до себе на роботу і рекомендувати знайомим протягом року після проведення співбесіди.
3.4.10. Оплатити надані Виконавцем Послуги в порядку та розмірі, передбаченому умовами Договору.
3.4.11. Забезпечити кандидата при прийнятті на роботу посадою та умовами роботи, вказаними у Бланку.
3.4.12. У разі, якщо Замовник приймає на роботу або укладає договір (у тому числі, але не виключно, договір підряду, договір надання послуг, стажування, тощо) з кандидатом, наданим Виконавцем, для зайняття вакантної посади, непередбаченої в Бланку, Замовник має сплатити Виконавцю грошову винагороду в розмірі, передбаченому в Додатковій угоді до Договору.
3.4.13. У випадку, якщо кандидат, якого надав Виконавець, не був прийнятий Замовником на роботу відразу, але почав працювати у його структурному підрозділі або уклав з ним договір, у тому числі, але не виключно, договір підряду, договір надання послуг, стажування, тощо, протягом шести місяців з моменту представлення Виконавцем, оплатити Виконавцю вартість Послуг за підбір кандидата на відповідну вакансію згідно з Договором.
3.4.14. Після контролю за достовірністю складеного Виконавцем Акту приймання – передачі наданих Послуг, підписати цей Акт протягом 3 робочих днів з моменту його одержання.
3.4.15. Своєчасно інформувати Виконавця про зміни в посадових обов'язках по вакансії, вимогах, що висуваються до кандидатів, а також інформації про терміни і умови працевлаштування.

3.5. Сторони погоджуються, що Замовник відшкодує всі документально підтверджені витрати Виконавця щодо інших додаткових послуг, заздалегідь узгодження з Замовником, безпосередньо пов'язаних з виконанням Договору.

3.6. У разі, якщо після подання Виконавцем кандидатури Замовнику, або інформації про нього у вигляді письмового звіту та / або Резюме, даний кандидат буде прийнятий на роботу:
- в організації, які є акціонерами (учасниками) Замовника;
- в організації, акціонером якої є Замовник;
- в організації, члени органів управління якої є одночасно і членами органів управління Замовника;
- в організації, які є партнерами, клієнтами компанії Замовника;
- на вакантне місце в компанії Замовника, не передбачене відповідним Додатком,
Замовник несе обов'язки, передбачені п. 3.4.7. Договору, а Виконавець звільняється від обов'язків, передбачених п. 3.2.6 Договору.

4. Оплата за надання послуг.
4.1. Вартість Послуги по Договору є індивідуальною для кожного спеціаліста, встановлюється відповідно до його кваліфікації, вимог висунутих до кандидатів та дефіцитом спеціальності, і визначається в Додатковій угоді до Договору.
4.2. Зобов'язання щодо здійснення платежів за Договором будуть вважатись виконаними та проведеними належним чином, якщо платежі в повному обсязі будуть зараховані на банківський рахунок Виконавця.
4.3. У випадку, якщо жоден з представлених Виконавцем кандидатів не був прийнятий на роботу Замовником, за умов, що Виконавець надав резюме згідно з вимогами Бланку, та як мінімум один з кандидатів брав участь у співбесіді, авансовий платіж Виконавцем Замовнику не повертається та залишається в якості компенсації за виконану роботу.
Далее
Check
Далее
5. Відповідальність сторін.
5.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань винна сторона несе відповідальність відповідно до Договору та чинного законодавства України.
5.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених у Договорі реквізитів (повна та скорочена назва, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, банківські реквізити, індивідуального податкового номеру, відповідального працівника за отримання, надання/ складання податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних, реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних тощо) та зобов'язуються повідомляти одна одну письмовим повідомленням про зміни у зазначених у Договорі реквізитах протягом 10 календарних днів з дати виникнення таких змін.
5.3. Сторона, якій завдано збитків, має право вимагати від винної Сторони сплати неустойки або відшкодування збитків згідно з Договором. У разі, якщо Замовник пропонує роботу співробітнику Виконавця (переманювання) згідно п. 2.6, і даний співробітник починає працювати у Замовника протягом 6 місяців із дати укладання договору, у такому разі Замовник зобов'язується сплатити штраф у розмірі 200 000 грн Виконавцю.
5.4. За порушення строків внесення оплати за надання Послуг, Замовник несе відповідальність у вигляді сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день затримки. Сплата пені не звільняє від виплати основного боргу.
5.5. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.
6. Строк дії договору.
6.1. Оферта набуває чинності з моменту опублікування і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.
6.2. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише в випадках, передбачених Договором та законодавством України.
6.3. Кожна із сторін має право розірвати Договір в односторонньому порядку, попередньо письмово повідомити про це другу сторону за 10 календарних днів.
7. Порядок та умови приймання наданих послуг.
7.1. Протягом 3-х робочих днів з моменту виходу працівника, підібраного Виконавцем, на роботу, або укладення з кандидатом договору, в тому числі, але не виключно, договору підряду, договору надання послуг, стажування, тощо, Виконавець направляє Замовнику Акт приймання-передачі наданих Послуг (надалі - Акт).
7.2. У разі відсутності зауважень, Замовник зобов'язується підписати та направити на адресу Виконавця примірник Акту протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту його отримання.
7.3. При наявності у Замовника зауважень (претензій), викликаних недоліками наданих Послуг, Послуги Замовником не приймаються, про що складається відповідний Акт про недоліки.
7.4. Виконавець зобов'язаний розглянути Акт про недоліки протягом 2 (двох) робочих днів з дати його отримання від Замовника і надати Замовнику письмову відповідь.
7.5. У разі непідписання Замовником Акту у строки, встановлені в п. 7.2. Договору, Послуги вважаються прийнятими Замовником без зауважень.
8. Порядок зміни і розірвання договору.
8.1. Зміни, доповнення до Договору допускаються за взаємною згодою Сторін.
8.2. Договір може бути достроково розірвано в порядку і на підставах, передбачених законодавством України та Договором.
8.3. Зміни та доповнення до Договору, оформляються додатковими угодами до Договору, які є невід'ємними частинами Договору.
8.4. Додаткові угоди, якими вносяться зміни до Договору, оформляється в тій же формі, що й Договір.
8.5. Виконавець має право, за попереднім письмовим повідомленням Замовника, припинити надання Послуг, у випадках: відсутності оплати Послуг, невиконання зобов'язань Замовником по Бланку, несвоєчасного проведення співбесід, та в інших випадках порушення Замовником обов'язків, передбачених п. п. 3.4.1. - 3.4.8. Договору.
8.6. Замовник може розірвати договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Виконавцем обов'язків, передбачених п. п. 3.2.1. - 3.2.5. Договору.
8.7. У разі одностороннього розірвання Договору Замовником, за попереднім письмовим повідомленням про це другу сторону за 10 календарних днів, причиною якого не є порушення умов Договору Виконавцем, Замовник має сплатити 50 % вартості Послуг, що зазначена у Додатковій угоді до Договору (авансовий платіж покриває частину цієї суми).
9. Порядок вирішення спорів.
9.1. Усі спори і неузгодженості, які можуть виникнути по Договору або у зв'язку з ним, Сторони будуть врегульовувати шляхом переговорів.
9.2. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
9.3. Досудове врегулювання спору не є обов'язковим для Сторін.
10. Форс-мажорні обставини.
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору у випадку настання форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.
10.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо, які перешкоджають виконанню Договору.
10.3. Сторона, що знаходиться під дією форс-мажорних обставин, повинна письмово сповістити про настання форс-мажорних обставин іншу Сторону протягом 10 (десяти) календарних днів із дати настання форс-мажорних обставин.
10.4. Сторона, що знаходилася під дією форс-мажорних обставин, повинна письмово сповістити про припинення форс-мажорних обставин іншу Сторону протягом 10 (десяти) календарних днів з дати припинення дії форс-мажорних обставин і надати відповідні документи на їх підтвердження.
11. Конфіденційність.
11.1. Із положеннями Договору, документацією, інформацією, пов'язаними з його виконанням, можуть ознайомитися лише ті особи, які безпосередньо беруть участь у виконанні Договору, інші особи можуть отримувати доступ до положень Договору та інших матеріалів і відомостей лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.
11.2. Сторони відповідають за забезпечення конфіденційності документації, отриманої під час виконання Договору, інформації та отриманих результатів.
11.3. Умови Договору і додаткових угод, додатків до Договору, усі матеріали, документи, інформація, пов'язані з укладенням і виконанням Договору, реквізити Сторін і взаємні зобов'язання Сторін є конфіденційними. Вони не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони Договору, окрім випадків коли таке передання пов'язане з отриманням документів для виконання Договору або сплатою податків, інших обов'язкових платежів і в інших випадках, передбачених законодавством України.
11.4. Щодо дотримання конфіденційності Сторони несуть відповідальність як за свої дії, так і за дії своїх представників та працівників.
11.5. Протягом строку дії Договору, а також протягом 3 років після його припинення, Сторони не мають права передавати третім особам або в інших спосіб розголошувати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання Договору, так само як і не повинні недобросовісно використовувати таку інформацію.
11.6. Сторона яка порушила конфіденційність, відповідає перед іншою Стороною в порядку, встановленому законодавством України.
11.7. Не вважається порушенням конфіденційності передання конфіденційної інформації третім особам, якщо не передання цієї інформації буде порушенням законодавства України.
Далее
Check
Далее
Вы не согласны с одним из пунктов договора


Пожалуйста, свяжитесь с нами и мы найдем выход из этой ситуации :)

(050) 406-07-14
Перейти к оплате
Вы согласились с условиями договора! Спасибо
Чтобы мы начали искать вам Продуктивный персонал, пожалуйста оплатите счет


Перейти к оплате
Get a free lesson
Just type your contacts
Как вам удобнее оплатить?